ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 
  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองเมือง กว้าง 7 เมตร ยาว 257 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ รวม 1,799 ตารางเมตร ด้วยวิธี e-bidding     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง      
 
 


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ประจำปี 2565...

โครงการรวมพลังชุมชนป้องกันโรคไข้เลือดออก...

โครงการเข้าค่ายอบรมเด็ก เยาวชน เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ...

กิจกรรมงดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" ประจำปี 2565...


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ประจำปี 2565...

โครงการรวมพลังชุมชนป้องกันโรคไข้เลือดออก...

โครงการเข้าค่ายอบรมเด็ก เยาวชน เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ...

กิจกรรมงดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" ประจำปี 2565...

โครงการป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565...

กิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ปรับสภาพภูมิทัศน์ ในหน่วยงานพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" ประจำปี 2565...

กิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอากถนนสายหลักสายรอง ถนนภายในหมู่บ้าน ตามโครงการ ...

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...
 
 
4 ส.ค. 2565 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
26 ก.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
25 ก.ค. 2565 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
19 ก.ค. 2565 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น...
1 ก.ค. 2565 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก/โครงสร้าง...
23 มิ.ย. 2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบปร...
4 ก.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก/โครงสร้างเหล็...
31 มี.ค. 2564 ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
31 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการสร้าถนน คสล.
31 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
31 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
21 ก.ค. 2565 ประกาศราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 8 ต.คลองเมื...
1 ก.ค. 2565 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านโค...
30 เม.ย. 2563 โครงการปรับปรุงและฟูื้นฟูแหล่งน้ำ (สระน้ำประปาบ้านโจดกระทิง) ขนาดกว้า...
24 เม.ย. 2563 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่ววนตำบล อำ...
23 เม.ย. 2563 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.1
Loading...
 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 493130 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน