ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 
  ประกาศบัญชีรายรับ รายจ่าย ในการเลือกตั้ง ส.อบต. ม.8     รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ทับ 2566 วันที่ 20 ก.พ. 2566     รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 6 ก.พ. 2566      
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้การทำปุ๋ยหมัก ประจำปีงบประมาณ 2566...

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566...

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่...

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ...


โครงการอบรมให้ความรู้การทำปุ๋ยหมัก ประจำปีงบประมาณ 2566...

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566...

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่...

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ...

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชน...

กิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 28 ธันวาคม 2565...

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาคลองเมืองสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2566...

กิจกรรมรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน...
 
 
3 มี.ค. 2566 ปิดประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิ...
1 มี.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กา...
23 ก.พ. 2566 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
23 ก.พ. 2566 ขอเชิญชวนสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)
23 ก.พ. 2566 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนฉีดวัคซีนตามแบบแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคข...
14 ก.พ. 2566 ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลคลอ...
4 ก.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก/โครงสร้างเหล็...
31 มี.ค. 2564 ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
31 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการสร้าถนน คสล.
31 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
31 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
7 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 8 ด้วย...
7 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพลอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธี e-bidding
7 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 4- บ้านโคกไม้งาม หมู่...
7 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงพลอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธี e-bidding
7 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพลอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธี e-bidding
Loading...
 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 554112 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน