ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 มี.ค. 2564    คู่มือการจดซื้อจัดจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 266
  31 มี.ค. 2564    คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 254
  31 มี.ค. 2564    คู่มือการจัดทำงบประมาณ 251
  31 มี.ค. 2564    คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ 264
  31 มี.ค. 2564    คู่มือการจัดทำแผนการดำเนินงาน 253
  31 มี.ค. 2564    คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 251
  31 มี.ค. 2564    คู่มือการปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนประวัติข้าราชการ 249
  31 มี.ค. 2564    คู่มือการปฏิบัติงาตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี 260
  31 มี.ค. 2564    คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 259
  31 มี.ค. 2564    คู่มือการปฏิบัตืงานธุรการ 240

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 607148 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน