ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 มี.ค. 2564    คู่มือการจดซื้อจัดจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 109
  31 มี.ค. 2564    คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 106
  31 มี.ค. 2564    คู่มือการจัดทำงบประมาณ 103
  31 มี.ค. 2564    คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ 111
  31 มี.ค. 2564    คู่มือการจัดทำแผนการดำเนินงาน 108
  31 มี.ค. 2564    คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 106
  31 มี.ค. 2564    คู่มือการปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนประวัติข้าราชการ 105
  31 มี.ค. 2564    คู่มือการปฏิบัติงาตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี 106
  31 มี.ค. 2564    คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 105
  31 มี.ค. 2564    คู่มือการปฏิบัตืงานธุรการ 95

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 441552 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน