วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับปรับปรุงหลังคาโรงเรือนเพาะชำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ของรางวัลสำหรับกิจกรรมการแสดง การตอบคำถามทางวิชาการและกิจกรรมนันทนาการต่างๆของเด็กและเยาวชน
9  ม.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียง เวที สำหรับใช้ในพิธีเปิด-ปิด ใช้ในการแสดงและจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆของเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จัดงานรวมค่ารื้อถอน ตกแต่งสถานที่และเก็บทำความสะอาดก่อนและหลังเสร็จสิ้นโึครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำกิจกรรม การทำซุ้มกิจกรรมตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว่้าง 7 เมตร ระยะทาง 950 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 6,650 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลค
27  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง