ITA อบต.คลองเมือง
E-service
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา  (Vison)    

          องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและปรารถนา  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  ตำบลคลองเมืองเป็นตำบลขนาดเล็กที่มีประชาชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข  และคาดการณ์ไว้ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้

“ ประชาสามัคคี  สุขภาพดีถ้วนหน้า  ไม่พึ่งพายาเสพติด  เศรษฐกิจพอเพียง ”

พันธกิจ (MISSON)

          1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง  โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

          2) การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

          3)  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง

          4)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดี  และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

          5)  การพัฒนาการเกษตรให้ลดการใช้สารเคมี ลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

          6) การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส

          7) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

          8) การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกิน  สร้างขบวนการเรียนรู้ ร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมทำ  เพื่อพัฒนาไปสู่ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน  ตามแนวพระราชดำริ

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

                   เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามจุดมุ่งหมายของยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีความคลอบคลุม  สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการ  ศักยภาพและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง  ดังนี้

 1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรกรรม
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 10. ยุทธศสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้การวางแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง มีความครบถ้วน เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมืองสามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ว่ามีปัญหาอะไรและความจำเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่สำคัญ ดังนี้

          4.1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                  ปัญหา

      1. เนื่องจากเขตตำบลคลองเมืองมีเส้นทางคมนาคมสายสำคัญซึ่งมีปริมาณพาหนะสัญจรไป-มาจำนวนมากและใช้ความเร็วสูง ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจรบ่อยครั้ง

      2. ถนนในเขตตำบลคลองเมืองบางสายชำรุด  ไม่ได้มาตรฐาน

      3. ถนนบางสายมีร่องระบายน้ำไม่เพียงพอ และถนนบางสายมีร่องระบายน้ำซึ่งมีอายุการใช้งานนานแล้ว  เกิดความชำรุดเสียหาย  ทำให้ร่องระบายน้ำอุดตัน  เกิดน้ำท่วมขังในฤดูฝน

      4. ถนนบางสายมีช่องทางสัญจรคับแคบไม่สะดวกต่อการสัญจรไป-มา

      5. ถนนบางสายมีแสงสว่างไม่เพียงพอ

      6. มีการรุกล้ำแนวเขตสาธารณะ  หนอง  บึง

      7. ถนนสายหลักบางสายในเขตตำบลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ ทางหลวงชนบทชำรุดเสียหาย ทำให้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการหรือแก้ไขปัญหาได้

                  ความต้องการของประชาชน

 1. ให้มีการปรับปรุงและขยายผิวจราจร
 2. ให้มีการปรับปรุง และบำรุงรักษาท่อและรางระบายน้ำ
 3. ให้มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ให้มีแสงสว่างมากขึ้น
 4. ให้มีการรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร

          4.2   ด้านเศรษฐกิจ

                  ปัญหา

 1. ขาดการส่งเสริมด้านอาชีพ
 2. ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอในการดำรงชีพ
 3. ปัญหาการว่างงานในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ
 4. ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ

                 ความต้องการของประชาชน

 1.  ให้มีการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้
 2.  ให้มีการจัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อส่งเสริมอาชีพ
 3. ต้องการให้แก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำทางการเกษตรและหาแหล่งรับซื้อที่ให้ราคาสูง 

           4.3   ด้านสังคม

                   ปัญหา

 1.  มีการเผยแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน
 2.  ปัญหาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชราและผู้พิการ
 3.  ปัญหาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
 4.  ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                  ความต้องการของประชาชน

 1.  ให้มีการส่งเสริม และบริการด้านสุขภาพอนามัยให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
 2. ให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 3.  ให้มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
 4.  ให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
 5.  ส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตตำบล

           4.4   ด้านการเมือง การบริหาร

                  ปัญหา

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ขาดแคลนบุคลากรปฏิบัติงาน และเครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 2. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
 3. ขาดการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น

                  ความต้องการของประชาชน

 1. ให้มีการพัฒนาและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอแก่การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะให้กับบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ   
 3. รณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น

          4.5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

       ปัญหา

 1.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ยังไม่มีระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
 2. ประชาชน ยังขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. ปัญหามลภาวะเป็นพิษจากเสียงและกลิ่น

                  ความต้องการของประชาชน

 1.  ให้มีการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
 2.  ให้มีการรณรงค์รักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง    
 3.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตตำบลให้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว   ออกกำลังกายและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

           4.6  ปัญหาด้านสาธารณสุข

                   ปัญหา

 1. ปัญหาการบริการด้านสาธารณสุขและอนามัยไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน
 2. ปัญหาด้านความร่วมมือในการแก้ไขโรคติดต่อ
 3. ปัญหาจากเหตุรบกวนหรือเหตุรำคาญ

                  ความต้องการของประชาชน

 1. จัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขและอนามัยให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน
 2. ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ    

           4.7 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                   ปัญหา

 1. ปัญหาการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
 2. ปัญหาด้านสถานที่รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน
 3. ปัญหาด้านทั้งในระบบและนอกระบบ
 4. ปัญหาการห่างหายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                  ความต้องการของประชาชน

 1. ต้องการให้มีสถานที่ ที่เพียงพอในการให้บริการด้านการศึกษาและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

 2. ต้องการให้มีการส่งเสริมและฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

 3. ต้องการให้มีศูนย์รวบรวมภูมิปัญญาชาวบ้าน

 4. ต้องการบุคลากรทีมีคุณภาพในการพัฒนาด้านการศึกษา

          4.8 ปัญหาด้านแหล่งน้ำ

                   ปัญหา

 1. ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคยังไม่เพียงพอ
 2. ปัญหาแหล่งน้ำ คูคลอง มีวัชพืชและตื้นเขิน

                   ความต้องการของประชาชน

 1. ต้องการให้มีการขุดลอกลำห้วย ลำคลองที่สำคัญ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ฤดูแล้ง
 2. ต้องการให้ก่อสร้างและพัฒนาระบบประปา ให้ครบทุกหมู่บ้าน 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 634633 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน