ITA อบต.คลองเมือง
E-service
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 กองการศึกษา
     

 


   
 

-ว่าง-

 
 

ผอ.กองการศึกษาฯ

 
  -  
   
  นางยุพิน  พลานชัย   
  นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ  
  098-1933631  
     
 
นางสาวรัญชิดา  นาหนองขาม   นางสาวรามาวดี  สมบัติดี
ครู ศพด.บ้านหนองขามน้อย   ครู ศพด.บ้านพระนารายณ์
097-3371408   084-1621295
     
 
นางสาวสุมิตรา ภูค้าศักดิ์   นางจันทร์สุดา  ทับวิเศษ
ครู ศพด.อบต.คลองเมือง   ครู ศพด.อบต.คลองเมือง
    093-0869063
     
 
นางถิรดา  พลานชัย   นางสาวอาทิติยา  นุหนุนจันทร์
ครู ศพด.อบต.คลองเมือง   ครู ศพด.อบต.คลองเมือง
063-4932941   088-5805841
     
นางสาวจุฬาลักษณ์  ภักดีนอก นางสุนัน เพชรนางรอง นางเอมอร  คำพิมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านพระนารายณ์
092-2936466 088-4679974 088-7034270
     
นางสาวนันทนา  แสงแก้ว นางภคพร สาดนอก นางจุฑามาศ  สมน้อย
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโจดกระทิง ผู้ดูแลเด็ก ศพด. ผู้ดูแลเด็ก
081-0738804 093-4465503 0856971995
     
 
นายพงษ์พันธ์ สาดนอก นางสาวรวิวรรณ สุทธิสน  
คนงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน  
093-5083306 080-2709262  
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 652337 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน