ITA อบต.คลองเมือง
E-service
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 สำนักปลัด
     

 


   
 

นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์

 
 

ปลัด อบต. คลองเมือง

 
  081-9669542  
     
 

 

 

นายสิษฐ์พงศ์ ศรีระบุตร

 

 

รองปลัด  อบต. คลองเมือง

รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

 
  091-3291415  
     
   

 

ว่าง

 

 

หัวหน้าสำนักงานปลัด

 
  -  
     
นางพัชรี ลาภเจริญ 

นายสุรศักดิ์  พลานชัย

  นางสาวปิติยาพร เกรัมย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
081-8767126 089-9489605 065-4966263
     
 
นางวนิดา  อินทร์วิเศษ  นางสาวรัชนีกร  จบพรมราช

-ว่าง-

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
085-4919603 094-2839418  
นางสาวมัณฑกา  ธนบัตร

ว่าง

นายสุริยัน  ศรีเตชะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นิติกรปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
065-6297652   098-6519314

นายบุญทัน  สุทธิสน

นางสาวณัฐวดี  นุ่นปิ่นปักษ์  

นางสาววิภาดา  เพ็ชรพักดี
ลูกจ้างประจำ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
086-1182993 080-7958747 082-1381686
นายเสริมสุข  พลานชัย นายฉะริน  ลาภเจริญ  นายอุดม ปะโมทานิ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ คนงาน พนักงานขับรถยนต์
096-8135699 090-2581916 098-4027199
     

ว่าง

นายศราวุฒิ พุธไธสง

นางสุกัญญา เกตุรุ่งเรือง

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

คนงาน
  061-6344636  
     
 
นางสาวธันยพร เปียงใจ นายประพันธ์ นาดี  

ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

 

062-5242363

063-8074064

 
     

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 652324 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน