ITA อบต.คลองเมือง
E-service
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 แบบฟอร์มติดต่อราชการ

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    รายละเอียดข่าว :

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาบัตรประจำประชาชนคนพิการและผู้ดูแล

4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. 

5. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจผู้ดูแลคนพิการและผู้รับมอบอำนาจ (ในกรณียื่นคำขอแทน)

    เอกสารประกอบ : แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 642907 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน